Uprawnienia

Studentom niepełnosprawnym od pierwszego semestru studiów przysługuje prawo do korzystania z: 

  1. Stypendium dla niepełnosprawnych studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Przy ustalaniu uprawnień do stypendium dla osób niepełnosprawnych nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna studenta. Podstawę do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
 
Stypendia zostają przyznane na 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz na 5 miesięcy w semestrze letnim i są wypłacane na rachunek bankowy studenta lub zaliczone na poczet czesnego (na wniosek złożony przez studenta). 
 
Studenci zamierzający ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych składają wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia 20 października danego roku akademickiego (w semestrze zimowym) oraz do 20 marca danego roku akademickiego (w semestrze letnim). 
Druk wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z opisem wypełniania i wykazem wymaganych załączników można otrzymać w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki lub pobrać ze strony internetowej Uczelni. 
 
Stypendium dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać już na pierwszym roku studiów. 
 
Stypendia te są zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt. 40 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1509, z późn. zm.). 
 
Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w WWSI musi złożyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń dla studentów na innym kierunku studiów i w innej uczelni. 
 
Szczegółowe informacje są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50. 

    Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych 

   Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń dla studentów na innym kierunku studiów i w innej uczelni 

  1. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Wsparcie ze środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania oraz kształcenia na studiach lub prowadzeniu działalności naukowej przyznawanej Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.6, art. 365 pkt 6 oraz art. 409 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.). Szczegółowy wykaz rodzajów wsparcia dostępny jest w regulaminie. 

Podstawę do przyznania wsparcia stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub stosowana opinia lekarska potwierdzająca długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać pełny i skuteczny udział w życiu społecznym. 

Studenci zamierzający ubiegać się o wsparcie składają wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dany rok akademicki w Biurze Rekrutacji Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. 

Druk wniosku można otrzymać w Biurze Rekrutacji lub pobrać ze strony internetowej Uczelni. 

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Rekrutacji w pokoju 208 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-00. 

Wniosek o przyznanie wsparcia. 

Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnyc

image_pdfimage_print