Formy dostosowania procesu dydaktycznego


O dostosowanie sposobu organizacji procesu dydaktycznego może ubiegać się student z orzeczoną niepełnosprawnością oraz student w kryzysie zdrowia psychicznego lub z czasową niepełnosprawnością.

1. Podstawowe formy dostosowania procesu dydaktycznego w WWSI:

 • rozłożenie sesji egzaminacyjnej w czasie,
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu,
 • zmiana formy zaliczenia egzaminu,
 • nagrywanie zajęć,
 • modyfikacja formy zajęć (w tym zajęcia indywidualne w dostosowanej formule np. językowe lub wychowania fizycznego),
 • zwiększenie ilości dopuszczalnej nieobecności na zajęciach.

2. Student może skorzystać z modyfikacji/dostosowania procesu kształcenia języka obcego poprzez:

 • rozłożenie sesji egzaminacyjnej w czasie,
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu,
 • zmianę formy zaliczenia egzaminu,
 • nagrywanie zajęć,
 • modyfikację formy zajęć (w tym zajęcia indywidualne w dostosowanej formule np. językowe lub wychowania fizycznego),
 • zwiększenie ilości dopuszczalnej nieobecności na zajęciach.

3. Student może także skorzystać ze wsparcia asystentów osób niepełnosprawnych, technologii wspierających oraz dostosowania materiałów zgodnie ze specyfiką jego potrzeb.

4. Student może skorzystać z modyfikacji/dostosowania procesu zajęć sportowych poprzez:

 • modyfikację formy zajęć (w tym realizację zajęć indywidualnych w dostosowanej formule),
 • zmianę formy zaliczenia egzaminu,
 • zwiększenie ilości dopuszczalnej nieobecności na zajęciach,
 • zajęcia alternatywne poza uczelnią jako forma zaliczenia.

5. Student może także skorzystać ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi tłumacza języka migowego oraz wypożyczyć sprzęt lub oprogramowanie wspierające.

6. Student ma prawo zwrócić się o dostosowanie wskazanych materiałów dydaktycznych do jego specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

7. Student ma prawo skorzystać ze wsparcia psychologicznego w zakresie zapewnianym przez BON.

Katalog usług BON oraz zasad korzystania z nich znajduje się w Regulaminie BON (plik PDF 291 kB)

Katalog form dostosowań procesu dydaktycznego jest otwarty i każdorazowo student ma możliwość zawnioskowania o uwzględnienie innych, nie wymienionych w Regulaminie form dostosowania organizacji zajęć.

Wniosek studenta w tej sprawie rozpatruje BON, a zatwierdza Rektor.

Wypełniony wniosek należy złożyć w biurze BON lub przesłać na adres mailowy: bon@wwsi.edu.pl
Wniosek można wypełnić również na miejscu, korzystając z pomocy pracownika BON (pokój nr 110).

Wzory wniosków do pobrania:

Inne uprawnienia przysługujące studentom z niepełnosprawnością

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Przy ustalaniu uprawnień do stypendium dla osób niepełnosprawnych nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna studenta. Podstawę do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji i wnioski do pobrania: portal studencki (link)

Dofinansowanie nauki – Program Aktywny Samorząd

Głównym celem Programu jest wyeliminowanie barier, które ograniczają uczestnictwo
beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Program Aktywny Samorząd umożliwia otrzymanie dofinansowania na studia wyższe ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (link). Osobom z orzeczeniem
o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym przysługuje dofinansowanie na wszystkie
rodzaje studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe i doktoranckie.

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wsparcie ze środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania oraz kształcenia na studiach lub prowadzeniu działalności naukowej przyznawanej Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.6, art. 365 pkt 6 oraz art. 409 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.). Szczegółowy wykaz rodzajów wsparcia dostępny jest w regulaminie.

Więcej informacji i wnioski do pobrania: portal studencki (link)

image_pdfimage_print