Dostępna uczelnia

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki realizuje projekt Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności kształcenia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ze szczególnymi potrzebami. Działania na rzecz zniwelowania barier i wyrównania szans dla osób z niepełnosprawnościami będą dotyczyły takich obszarów funkcjonowania uczelni jak: 

  • struktura organizacyjna oraz procedury (powołanie w strukturach uczelni Biura ds. osób niepełnosprawnych), 
  • rozwiązania architektoniczne i infrastrukturalne (między innymi: systemy nawigacji, oznaczenia poziome, pętle indukcyjne, poprawa nagłośnienia auli oraz rozwiązania służące do streamingu wykładów), 
  • technologie wspierające proces kształcenia studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (między innymi zostaną wdrożone rozwiązania umożliwiające realizację egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej dostosowanej dla ON, środowisko do zarządzania projektami, platforma do zdalnej nauki programowania). 

Dostosowanie obejmie także materiały dydaktyczne oraz formy realizacji zajęć. Zaplanowano zwiększenie dostępności cyfrowej materiałów dydaktycznych do wybranych specjalności oraz wiodących przedmiotów podstawowych. 

Projekt przyczyni się również do zwiększenia świadomości w zakresie tematyki dotyczącej niepełnosprawności oraz osób ze szczególnymi potrzebami dzięki szkoleniom z tego zakresu dedykowanym wszystkim grupom środowiska akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników dydaktycznych. 

Powyższe działania są konsultowane na bieżąco ze środowiskiem osób zaangażowanych na rzecz ON. WWSI nawiązała w tym zakresie współpracę między innymi z Fundacją Integracja. 

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2020 do 31 października 2023 

Wartość projektu: 3 422 009,00 zł 

Działania podejmowane w ramach projektu będą szczegółowo relacjonowane na stronie uczelnianego Biura ds. osób niepełnosprawnych. 

Informacje można także uzyskać w biurze projektu, które mieści się w siedzibie uczelni w pok. 215. 

Tel.: 0 22 489 64 90 

Adres e-mail: jgolaszewska@wwsi.edu.pl 

image_pdfimage_print