Regulamin

Zarządzenie Nr  1  /2020

Prezydenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

z dnia 1.10.2020 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 95 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1668), w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki  z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.

 Powołuję Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w osobie Pani mgr Elżbiety BONDYRY, zwanej dalej Pełnomocnikiem.

§ 2.

 Do zadań Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych m.in. należy: 

 • współpraca i utrzymywanie kontaktów z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne oraz działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 • identyfikowanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów; 
 • pomoc komórkom administracyjnym WWSI we wprowadzaniu rozwiązań dostosowujących Uczelnię do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
 • informowanie kandydatów na studia o możliwościach kształcenia studentów niepełnosprawnych w WWSI; 
 • informowanie o zmianach funkcjonowania Uczelni w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych; 
 • zapewnienie informacji, doradztwa, konsultacji, pośrednictwa studentom i pracownikom niepełnosprawnym w zakresie przysługujących im praw, uregulowań prawnych, dostępności usług; 
 • współpraca z przedstawicielami studentów niepełnosprawnych innych uczelni; 
 • współpraca z pełnomocnikami rektorów ds. osób niepełnosprawnych innych uczelni w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań; 
 • monitoring aktualnych programów i środków docelowych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych. 

§ 3.

Zobowiązuję wszystkie komórki administracyjne do współpracy z Pełnomocnikiem w zakresie powierzonych niniejszym zarządzeniem zadań. 

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2020 r. 

REGULAMIN

BIURA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  WWSI

§ I.

Informacje ogólne

1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WWSI, zwane dalej BON, jest jednostką organizacyjną Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, powołaną zarządzeniem Rektora nr 1/2020 z dnia 1.10.2020 r., której pracami kieruje powołany przez Rektora i bezpośrednio mu podlegający Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych WWSI.

2. BON merytorycznie podlega Rektorowi WWSI, a  administracyjnie Prezydentowi WWSI.

§ II.

Zakres działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

1. Do zadań BON należy podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia poprzez:

a)  likwidację barier uniemożliwiających studentom z niepełnosprawnością udział w procesie kształcenia, w tym likwidację barier mentalnych, komunikacyjnych i architektonicznych,

b)   upowszechnianie informacji o możliwościach studiowania osób z niepełnosprawnością w WWSI, celem pozyskania potencjalnych kandydatów,

c) monitorowanie indywidualnych potrzeb,  problemów i oczekiwań studentów z niepełnosprawnością i udzielanie im porad w sprawach związanych z przebiegiem studiów,

d) przygotowywanie i przekazanie studentom informacji o ofercie Uczelni na rzecz osób niepełnosprawnych,

d)  zapewnienie odpowiednich rozwiązań technicznych studentom z niepełnosprawnością  (m. in. stanowisk komputerowych, oprogramowania),

e) nadzór nad wypożyczalnią sprzętu specjalistycznego (laptopy, tablety lub programu powiększającego  typu ZoomText Magnifier – no speech)) w celu usprawnienia procesu dydaktycznego studentów z niepełnosprawnością (zgodnie z Regulaminem Użyczenia Sprzętu oraz przygotowanym przez BON i Dział IT wzorem umowy użyczenia),

f) informowanie o wewnętrznych i zewnętrznych możliwościach uzyskania pomocy materialnej oraz finansowej studentów z niepełnosprawnością,

g)  integrację i aktywizację studentów pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych w środowisku  akademickim, poprzez np. organizację spotkań, imprez o charakterze świadomościowym i integracyjnym,

h)   odpowiednią organizację planowych lub dodatkowych zajęć dydaktycznych, na wniosek studenta, umożliwiających pełny udział procesie kształcenia,

i)   organizację specjalistycznych szkoleń dla studentów, chcących pracować na rzecz osób z niepełnosprawnością (wolontariusz, asystent osoby z niepełnosprawnością),

j)  podjęcie działań mających na celu kształtowanie wśród pracowników Uczelni prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych, a w szczególności przygotowanie kadry akademickiej do pracy ze studentami.

2. BON ponadto:

a)  gromadzi i weryfikuje dokumentację dotyczącą studentów niepełnosprawnych, korzystających z pomocy BON,

b)  współpracuje z innymi Jednostkami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością (OWiRON, PFRON),

c) monitoruje zmiany w przepisach mających wpływ na sytuację studentów z niepełnosprawnością,

d) współpracuje z Samorządem WWSI, którego działalność nastawiona jest na integrację i wsparcie studentów z niepełnosprawnością na WWSI,

e) aktualizuje informacje na stronie internetowej BON  WWSI dotyczących praw studentów z niepełnosprawnością,

f) współpracuje z władzami uczelni, kierownikami Zakładów Dydaktyczno-Naukowych, oraz ze wszystkimi komórkami administracyjnymi.

§ III.

Ogólne zasady korzystania z pomocy

1. Szanując niezależność osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa, pomoc BON udzielana będzie wyłącznie tym studentom, którzy sami zwrócą się z wnioskiem o wsparcie do Biura i udokumentują swoją niepełnosprawność.

2. Dokumentacja złożona w BON jest objęta ochroną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przetwarzania takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) (zwanym dalej RODO).

3. Forma udzielanego wsparcia bezpośrednio zależy od rodzaju niepełnosprawności zgłaszającego się studenta. Jednocześnie różnorodność oferowanych przez BON usług jest dopasowana do rodzajów dysfunkcji, deficytów i potrzeb osób z niepełnosprawnością.

4. Do korzystania ze wsparcia BON w zakresie pomocy studentom z niepełnosprawnością mogą ubiegać się osoby:

a) posiadające uregulowany status studenta WWSI,

b) posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez uprawniony organ bądź równoprawny dokument poświadczający niepełnosprawność albo osoby ze specjalnymi potrzebami, które wymagają wsparcia w ocenie pracownika BON, a nie posiadają dokumentu poświadczającego niepełnosprawność.

5. Student WWSI zgłaszający się po pomoc do BON jest zobowiązany do: 

a) wyrażenia pisemnie swoich potrzeb,

b) aktualizacji danych kontaktowych,

c) w razie potrzeby bieżącej aktualizacji dokumentacji medycznej, w przypadku gdy stan zdrowia uległ zmianie lub przedstawiona dokumentacja uległa przedawnieniu,

d) zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

6. Student z niepełnosprawnością ma prawo do: 

a) wglądu we wszystkie pozostawione dokumenty dotyczące jego osoby,

b) żądania pełnej poufności informacji powierzanych pracownikom BON,

c) zaproponowania rozwiązań do wprowadzenia przez BON w jego sprawie,

§ IV.

Zasady korzystania z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 1. Przepisy ogólne:

Zasady dotyczą przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z dotacji przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształcenia na studiach lub prowadzeniu działalności naukowej przyznawanej WWSI na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.6, art. 365 pkt 6 oraz art. 409 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85).

 1. Osoby niepełnosprawne – wszystkie osoby studiujące w Uczelni, bez względu na stopień i formę studiów oraz pracownicy prowadzący działalność naukową, a posiadają stosowne orzeczenie o zakwalifikowaniu przez odpowiednie organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany lub znaczny), o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o niepełnosprawności,  które zostało wydane przed ukończeniem 16 roku życia zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami stosownie do art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która prawo do nauki przyznaje wszystkim osobom z niepełnosprawnościami bez względu na ich status prawny (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2012 r., poz. 1169), a potwierdzoną stosowną opinią lekarską. 
 1. Wsparcie dla osoby niepełnosprawnej nie może mieć formy bezpośredniego przekazania środków finansowych. Wsparcie udzielane jest w postaci finansowania określonych usług lub zakupu środków trwałych, urządzeń technicznych lub wartości niematerialnych i prawnych, z którego korzystać mogą wszystkie osoby niepełnosprawne. 
 1. Środki dotacji mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
 1. remonty istniejącej infrastruktury, służącej osobom z niepełnosprawnościami, 
 2. koszty  eksploatacji  i  konserwacji  sprzętu  dla  osób  z  niepełnosprawnością (wind/dźwigów/urządzeń/itp.), 
 3. zapewnienie miejsc parkingowych,  
 4. dostosowanie na terenie Uczelni miejsc i ciągów komunikacyjnych (oznaczenia duktów pieszych), miejsc, sanitariatów w celu  dostępności korzystania osobom z niepełnosprawnościami,  
 5. dostosowanie obiektów i sal dydaktycznych na potrzeby osób niepełnosprawnych, wyposażenia w sprzęt specjalistyczny kompensujący niepełnosprawność,
 6.  koszty  badania  i  weryfikacji  dostępności  Uczelni  dla  osób  z  niepełnosprawnościami,  w  tym audytów  dostępności  informacji  (w  szczególności:  serwisów  internetowych,  aplikacji komputerowych i mobilnych),
 7. zapewnienie  pełnego  udziału  osób  z  niepełnosprawnościami  w  procesie  weryfikacji  wiedzy (egzaminy, zaliczenia, itp.), poprzez zastosowanie adekwatnych warunków, trybu oraz środków dydaktycznych,  
 8. zapewnienie odpowiednich materiałów dydaktycznych, w tym: przenoszenie
  do wersji tekstowej lub do wersji w druku powiększonym, opracowanie notatek do wersji elektronicznej lub w alfabecie Braille’a oraz dokumentów graficznych z warstwą tekstową i z opisami alternatywnymi dla obiektów graficznych (dokumenty tekstowe, druk powiększony), 
 9. tłumaczenia na język migowy, usługi tłumaczy oraz kursy języka migowego
  dla studentów/doktorantów oraz dla pracowników prowadzących działalność naukową, 
 10. zapewnienie literatury specjalistycznej i naukowej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym zakup pozycji bibliotecznych, przenoszenie treści do formy dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami (wersje tekstowe, wersje graficzne w warstwą cyfrową i opisami alternatywnymi, druk powiększony, druk brajlowski, nagrania audio),
 11.  zapewnienie stanowisk z obsługą multimedialną (ksero, skaner, oprogramowanie OCR), 
 12. zapewnienie  specjalistycznych  szkoleń  dla  kadry  Uczelni  wspierających  pełny  udział  osób z niepełnosprawnościami w rekrutacji, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej,  oraz  specjalistyczne  szkolenia  wspomagające  proces  dydaktyczny  osób  z  niepełnosprawnościami, umożliwiające studentom oraz osobom prowadzącym działalność naukową właściwą orientację przestrzenną na terenie Uczelni oraz zdobywanie umiejętności posługiwania się technologiami asystującymi, poszerzanie wiedzy i kompetencji społecznych,  
 13.   koszty rozwiązań technologicznych oraz koszty porad/kursów specjalistycznych wspomagających adaptację osób z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim,   
 14. zapewnienie specjalistycznych konsultacji (np. logopedycznych, prawnych, zawodowych) osobom z  niepełnosprawnościami  w  celu  wspierania  ich  procesu  kształcenia  oraz  w  prowadzeniu działalności naukowej,  
 15. wynagrodzenie  asystentów  świadczących  usługi  asysty  wspomagającej,  zatrudnionych 

na potrzeby  kandydatów  na  studia,  studentów,  doktorantów  oraz  pracowników  prowadzących działalność naukową, 

p) zakup sprzętu multimedialnego z przeznaczeniem do wypożyczania,  

q) inne uzasadnione wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych.  

5. Ponadto:

Osoba niepełnosprawna będąca studentem traci prawo do przyznanego przez BON

środków dla studentów/doktorantów/pracowników wsparcia w przypadku: 

 a) skreślenia z listy studentów Uczelni, 

 b) przebywania na urlopie na podstawie Regulaminu Studiów,  

c) ukończenia studiów w okresie na jaki przyznane było wsparcie.

 Z  chwilą  utraty  prawa  do  otrzymywania  wsparcia,  osoba  niepełnosprawna  zobowiązana  jest zwrócić wszelkie środki trwałe, urządzenia techniczne oraz wartości niematerialne i prawne będące w  jego  posiadaniu  na  podstawie  wypożyczenia  oraz  dopełnić  wszelkich  formalności  w  celu rozliczenia się z usług, z których korzysta w ramach wsparcia

§  V.

Zasady przyznawania usługi asystenta osoby niepełnosprawnej

 1. Podstawowym celem usług asystenta osoby niepełnosprawnej jest umożliwienie niezależnego i samodzielnego funkcjonowania studentów niepełnosprawnych w życiu akademickim Uczelni. Asystent wypełniając swoje obowiązki powinien umożliwić studentowi niepełnosprawnemu wykonanie lub pomoc w takich czynnościach, jakie ta osoba wykonałaby będąc osobą sprawną. 
 2. Zasady przyznawania usług asystenta osobistego studentom:

– BON po zapoznaniu się z dokumentacją studenta o przyznaniu usługi, ilości godzin,

– usługi asystenta osobistego przyznawane są studentom wymagającym stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób.

 1. Zakres usług świadczonych przez asystenta obejmuje wsparcie:

– w wykonaniu podstawowych czynności, jak np. przesiadanie się z krzesła na wózek inwalidzki, czy pomoc przy spożywaniu posiłków; usługi w zakresie czynności samoobsługowych i fizjologicznych może świadczyć na rzecz niepełnosprawnego studenta osoba posiadająca wykształcenie o kierunku asystenta osoby niepełnosprawnej lub spokrewniona ze studentem,

– podczas wykładów na uczelni (m.in. sporządzanie notatek),

– w dotarciu na uczelnie,

– w innych sytuacjach zgłoszonych przez studenta, które wynikają z jego indywidualnych  potrzeb.

3. Wymagania wobec kandydatów na asystenta osobistego:

– student sam wskazuje osobę, która ma zostać jego asystentem,

– BON podejmuje działania w znalezieniu odpowiedniej osoby do tej funkcji,

– asystent musi być osobą pełnoletnią.

4. Organizacja usług asystenckich:

– asystent zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia, a świadczone przez niego usługi nadzoruje BON,

– umowa zlecenie z asystentem określa zasady świadczenia usług i ich zakres,

– asystent oprócz umowy podpisuje oświadczenie o stanie swojego zdrowia, dochowania dyskrecji i tajemnicy, a także, że zapoznał się z niniejszymi zasadami i zobowiązany jest do ich przestrzegania,

– zlecającym pracę jest Uczelnia, zatem sam student nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą asysty.

5. Wynagrodzenie asystenta osobistego:

– za wykonanie zlecenie asystenta otrzyma wynagrodzenie w zależności od ilości godzin pracy dla studenta,

– podstawą zapłaty jest wystawiony rachunek przez asystenta na podstawie kart czasu pracy,

– rachunek musi być podpisany przez pracownika BON i zatwierdzony przez Rektora.

§ VI.

Zasady przyznawania usługi tłumacza języka migowego

 1. Głównym celem pracy tłumacza języka migowego jest ułatwienie niesłyszącemu studentowi funkcjonowaniu w środowisku akademickim. Praca tłumacza języka migowego polega na przekładzie tekstu mówionego na tekst migany i odwrotnie, a także na wyjaśnianiu tłumaczonych treści.
 2. Zasady przyznawania usług tłumacza języka migowego studentom:

– BON po zapoznaniu się z dokumentacją studenta o przyznaniu usługi określa liczbę    godzin na ten rodzaj wsparcia i zakres obowiązków tłumacza,

– usługi tłumacza języka migowego przyznawane są studentom wymagającym stałej lub   długotrwałej opieki i pomocy innych osób.

 1. Zakres usług tłumacza migowego obejmuje:

– tłumaczenie na język migowy treści z wykładów, ćwiczeń przewidzianych programem studiów,

– tłumaczenia treści podczas egzaminów i zaliczeń,

– praca indywidualna ze studentem, np. podczas uczestnictwa na konferencjach.

   Warunkiem podjęcia pracy jako tłumacza języka migowego jest posiadanie odpowiednich kompetencji tłumacza migowego potwierdzonych uzyskaniem Certyfikatów T1 lub  T2 albo zaświadczenie z Polskiego Związku Głuchych o ukończeniu co najmniej kursu III stopnia języka migowego dla nauczycieli.

4. Organizacja tłumacza języka migowego

– tłumacz zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia, a świadczone przez niego usługi nadzoruje BON,

– umowa zlecenie z tłumaczem określa zasady świadczenia usług i ich zakres,

– tłumacz oprócz umowy podpisuje oświadczenie o stanie swojego zdrowia, dochowania dyskrecji i tajemnicy, a także, że zapoznał się z niniejszymi zasadami i zobowiązany jest do ich przestrzegania,

– zlecającym pracę jest Uczelnia, zatem sam student nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą tłumacza języka migowego.

5. Wynagrodzenie tłumacza języka migowego:

– za wykonanie zlecenia tłumacz otrzyma wynagrodzenie w zależności od ilości godzin pracy dla studenta, a stawka za godzinę (60 minut) pracy tłumacza określana jest przez Uczelnię w umowie,

– podstawą zapłaty jest wystawiony rachunek przez tłumacza na podstawie kart czasu pracy,

– rachunek musi być podpisany przez pracownika BON i zatwierdzony przez Rektora

§ VII.

Zasady wypożyczenia sprzętu

 1. Studenci niepełnosprawni WWSI, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo ubiegania się o użyczenie sprzętu (zawierana jest umowa, między WWSI a studentem, określająca czas i zakres zobowiązań każdej ze stron oraz podpisywany jest protokół wydania). Załączniki 1-4.
 2. Student biorący sprzęt z użyczenie ponosi odpowiedzialność materialną za:

– koszty eksploatacji,

– zgubienia, zniszczenia czy uszkodzenia sprzętu.

3. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu student jest zobowiązany do zwrotu równowartości nowego sprzętu zgodnego z fakturą jego zakupu.

4. Sprzęt komputerowy jest wypożyczany na semestr. Okres użyczenia można przedłużyć.

5. Student ma obowiązek zwrócić sprzęt komputerowy w przypadku:

a) upływu czasu wypożyczenia,

b) ukończenia studiów,

c) skreślenia z listy studentów.

§ VIII.

Zasady udzielania wsparcia studentom niepełnosprawnym przez psychologa

 1. W ramach spotkania z psychologiem studentowi niepełnosprawnemu oferowana jest pomoc w postaci:

– wsparcia psychologicznego w procesie dydaktycznym,

– rozmów-wywiadów, które określą ewentualne problemy i możliwości ich rozwiązania,

– uzyskanie informacji o miejscach, gdzie student niepełnosprawny może się  ubiegać   o  pomoc w przypadku długotrwałej terapii.

2. Psycholog po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją studenta określa liczbę spotkań.

§ IX.

 Inne formy wsparcia

Katalog usług, które związane są z pomocą w procesie kształcenia osób niepełnosprawnych jest otwarty.

Wnioskować może student z niepełnosprawnością,  przedstawiciel Samorządu  Studenckiego, a także wykładowca, którzy we wniosku określą pełny opis proponowanego wsparcia.

BON po zapoznaniu się w dokumentacją studenta niepełnosprawnego wydaje odpowiednią decyzję. 

§  X.

Przetwarzanie danych osobowych RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

 Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez WWSI Państwa danych osobowych. Informacje znajdują się tu: link.

§ XI.

W  sprawach  dotyczących  warunków  i  trybu  przyznawania  wsparcia  w  ramach  dotacji  

nie uregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Prezydent lub Rektor WWSI.

§ XII.

Postanowienie końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2020 r..

Załącznik nr 1  do Zarządzenia  nr 1/2020 z 1.10.2020 r.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

dla osób ubiegających się o pomoc

do Biura  ds. Osób Niepełnosprawnych WWSI

DANE OSOBOWE:

1. Nazwisko

2. Imię

3. Nr PESEL

4. Telefon

5. Adres e-mail

INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDIÓW 

6. Nr indeksu/nr albumu

7. Rok studiów, specjalność:

8. Poziom kształcenia  (proszę zaznaczyć właściwy rodzaj studiów):

a) studia inżynierskie      

b) studia magisterskie       

9. Forma studiów

a) studia stacjonarne (dzienne)      

b) studia niestacjonarne (zaoczne)      

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  lub  CHOROBY

10. Stopień niepełnosprawności (proszę zaznaczyć właściwy stopień niepełnosprawności orzeczony przez komisję lekarską):

a) znaczny       

b) umiarkowany      

c) lekki      

d) brak orzeczonego stopnia      

11. Opis problemów zdrowotnych

12. Trudności w studiowaniu (proszę opisać trudności pojawiające się podczas studiów, które spowodowały chęć skorzystania z pomocy BON lub trudności związane z procesem uczenia się we wcześniejszych etapach nauczania)

13.  Rodzaj oczekiwanej pomocy 

……………………………………..

(Data i Podpis) 

Załącznik nr 2  do Zarządzenia  nr 1/2020 z 1.10.2020 r.

WYKAZ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO UŻYCZENIA 

DLA STUDENTÓW WWSI

Lp.Nazwa sprzętuIlość
1Klawiatura Maltron Ergonomic 3D 2
2Mysz Orbit Elite Trackball2
3Klawiatury z powiększoną czcionką13
4Multilektor Maxi Plus2
5Powiększalnik ekranowy Clear View z monitorem LCD2
6Lupa przenośna compact2
7Monitor brailowski Focus 40 Blue3
8ZoomText Magnifier – no speech – kpl. CD+pendrive5

Osoby zainteresowane wypożyczeniem proszone są o zgłaszanie się do BON (Biura ds.  Osób  Niepełnosprawnych) lub do Działu IT.

Załącznik nr 3  do Zarządzenia nr 1/2020 z 1.10.2020 r.

Umowa Użyczenia

zawarta dnia …………………………..we Warszawie pomiędzy Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa, reprezentowaną przez z up. Rektora

zwaną dalej Użyczającym 

a .………………………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkałym …..………………………………………………………………………………………… 

legitymującym się dowodem osobistym ………….… wydanym przez: …………………………………

PESEL ……………………………………………………………………………………………………. 

studentem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, zwanym dalej Korzystającym, o następującej treści:

§ 1

1. Użyczający wyraża zgodę na bezpłatne używanie przez Korzystającego sprzętu specjalistycznego: …………………………………………………………., w siedzibie i poza siedzibą Użyczającego, wyłącznie w celu uzyskania dostępu do informacji i zajęć związanych z tokiem studiów w terminie od ……….. do …………

2. Wydanie i zwrot sprzętu następuje na podstawie odpowiednio: protokołu wydania i protokołu zwrotu.

3. Użyczający może zażądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia jeżeli: 

– Korzystający używa przedmiot użyczenia sprzecznie z przeznaczeniem, właściwościami i umową, 

– Korzystający przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej, bez zgody Użyczającego, 

– przedmiot użyczenia stanie się Użyczającemu potrzebny. 

 1. Korzystający ma obowiązek zwrócić sprzęt w przypadku:

–  upływu czasu wypożyczenia,

–  ukończenia studiów przed końcem okresu wypożyczenia,

–  skreślenia z listy studentów.

 1. W przypadku nie dokonania zwrotu użyczonego sprzętu na żądanie Użyczającego

lub po upływie określonego w umowie terminu, Korzystający zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdy dzień zwłoki.

§ 2

1. Korzystający zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, właściwościami i umową. 

2. Korzystający nie może oddawać sprzętu w najem lub do używania osobom trzecim. 

3. Korzystający ponosi koszty bieżącej eksploatacji sprzętu. 

4. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użyczony sprzęt, w tym za jego zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie. 

5. Wszelkie uszkodzenia sprzętu Korzystający niezwłocznie zgłasza do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością. Uszkodzenia powstałe z winy Korzystającego usuwane są na jego koszt.

6. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Korzystający, zobowiązany jest on do zapłaty równowartości sprzętu według wyceny z dnia użyczenia sprzętu (określonej w Protokole wydania sprzętu).

7. W wypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu Korzystający zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na policji oraz poinformowania Użyczającego. W przypadku nie dostarczenia decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie zaginionego sprzętu, Korzystający zobowiązany jest do zapłaty jego wartości według wyceny z dnia użyczenia sprzętu (określonej w Protokole wydania sprzętu). 

8. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu sprzętu w stanie nie gorszym niż w momencie użyczenia, z uwzględnieniem normalnego zużycia. 

§ 3 

Wydanie Korzystającemu sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy potwierdzony będzie Protokołem wydania, a jego zwrot Protokołem zwrotu. Wzory Protokołu wydania i Protokołu zwrotu stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 4

Niniejsza umowa została zawarta na czas do dnia określonego w § 1 ust.1 z możliwością przedłużenia poprzez złożenie wniosku o jej przedłużenie przed upływem wygaśnięcia umowy i jego pozytywne rozpatrzenie.

§ 5 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygały właściwe sądy we Wrocławiu.

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 8

Niniejsza Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

                 Z up. Rektora

…………………………………….                                   …………………………………… 

Użyczający Korzystający

Załącznik nr  4 do Zarządzenia nr 1/2020 z 1.10.2020 r.

PROTOKÓŁ WYDANIA 

Dnia ……………………… na podstawie umowy użyczenia z dnia ……………………

wydano Panu/Pani …………………………………………………………………………………..

zamieszkałemu/zamieszkałej 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

legitymującemu/legitymującej się dowodem tożsamości – seria ……………. numer ……………….

wystawionym przez …………………………………………………………………………………………………………………

następujący sprzęt:

Lp.Nazwa przedmiotuNumer seryjnyWartość w złStan techniczny, uwagi

Warszawa, dnia ……………………………….

podpis pracownika                                                                   podpis studenta Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  nr 1/2020 z 1.10.2020 r.

PROTOKÓŁ ZWROTU

Dnia ……………………… na podstawie umowy użyczenia z dnia ……………………

Pan/Pani …………………………………………………………………………………………………

zamieszkały/zamieszkała 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

legitymujący/legitymująca się dowodem tożsamości – seria ……………. numer ……………….

wystawionym przez …………………………………………………………………………………………………………………

zwrócił/zwróciła następujący sprzęt:

Lp.Nazwa przedmiotuNumer seryjnyStan techniczny, uwagi

Informacje o ogólnym stanie techniczno-użytkowym zdanego sprzętu specjalistycznego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Warszawa, dnia ……………………………….

podpis pracownika                                                                 podpis studenta

Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością

Załącznik nr 6  do Zarządzenia  nr 1/2020 z 1.10.2020 r.

Warszawa,  ………………………………

Nazwisko i imię ……………………………………………

Nr albumu ……………………………………………………

Rok akademicki i semestr ……………………………..

Tryb studiów: stacjonarny lub niestacjonarny (właściwe podkreśl)

Telefon …………………………………………………………..

e-mail: …………………………………………………………….

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Wniosek o zapewnienie asystenta dydaktycznego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zapewnienie asystenta dydaktycznego w okresie

…………………………………………………… .

(wpisz rok akademicki i semestr)

Prośbę swoją uzasadniam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z poważaniem

————————————————————-                                                                       (własnoręczny podpis)

Załączniki:

1. Harmonogram zajęć wymagających asysty (nazwa przedmiotu, nazwisko wykładowcy, rodzaj zajęć dydaktycznych, godziny zajęć).

 1. Plan studiów (obejmujący liczbę godzin w semestrze, formę zaliczenia).

3. Terminy zjazdów (dotyczy studentów studiów niestacjonarnych).

Obszary wsparcia asystenta dydaktycznego w BON WWSI

 • notowanie
 • laboratoria
 • ćwiczenia
 • pomoc w organizacji pracy
 • monitorowanie bieżącej sytuacji akademickiej
 • inne

Wsparcie techniczne i organizacyjne

 • technologie
 • wsparcie w pozyskiwaniu materiałów
 • instruktaż po budynku WWSI

Wsparcie w kontaktach społecznych

 • z wykładowcami
 • z administracją
 • z innymi studentami

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celach związanych z udzieleniem mi wsparcia określonego w niniejszym wniosku.

……………………………

Data i podpis osoby wnioskującej

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przyznanie wsparcia.

                                                                                                   ……………………………

Data i podpis Rektora lub osoby upoważnionej

 • Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do Zarządzenia  nr 1/2020 z 1.10.2020 r.

UMOWA ZLECENIA

z dnia ……………………w Warszawie

pomiędzy Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa reprezentowaną przez Andrzeja Żyławskiego – Prezydenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki zwaną dalej Zleceniodawcą

a

…………………………………………………………..

legitymującym się dow. osob. ……………… wydany przez: ……………. PESEL …………

przyjmującym zlecenie zwanym  Asystentem osoby niepełnosprawnej).

§ 1

Asystent osoby niepełnosprawnej zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

§ 2

Asystent osoby niepełnosprawnej zobowiązuje się wykonać zlecenie osobiście, bez powierzania zadań wymienionych w § 1 osobom trzecim, w okresie …………………………………….

§ 3

Z tytułu wykonania niniejszej umowy Asystent osoby niepełnosprawnej otrzyma wynagrodzenie w wysokości  ……/h lekcyjną.

(słownie: …………………………………………………….……….……….. ) zł brutto/h

na przelew, rachunek nr …………………………………………………………..    prowadzony w banku ……………………………………….………… w terminie ……… dni po przedłożeniu rachunku w siedzibie Zleceniodawcy.

§ 4

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Asystenta osoby niepełnosprawnej czynności wynikających z niniejszej umowy lub niedotrzymania terminów ich wykonania. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym,

§ 5

Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 7

Spory, które wynikną z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………..              …………. .. ………………………………

(podpis Zleceniodawcy) (podpis Asystenta osoby niepełnosprawnej)

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 1/2020 z 1.10.2020 r.

O ŚW I A D C Z E N I E

asystenta osoby niepełnosprawnej

W związku z wykonywanymi usługami asystenta osoby niepełnosprawnej

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko studenta

niniejszym oświadczam, że

– stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie powierzonych zadań asystenta, zgodnie z umową zlecenia zawartą w dniu…………………………………………;

– dochowam tajemnicy w związku z wykonywanymi zadaniami wobec ww. studenta niepełnosprawnego;

– zapoznałem/am się z przepisami Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji dla niepełnosprawnych studentów na zadania związane ze stwarzaniem odpowiednich warunków  do pełnego ich udziału w procesie kształcenia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki w Warszawie.

……………………………………………

podpis asystenta osoby niepełnosprawnej

Warszawa, dnia ………………………….

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 1/2020 z 1.10.2020 r.

KARTA CZASU PRACY

Specjalność: ……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko studenta: ………………………………………………………………………

Nr albumu studenta: …………………………………………………………………………….

Rodzaj udzielonego wsparcia:  asystenta osoby niepełnosprawnej / tłumacz języka migowego  / dodatkowe zajęcia.

Imię i nazwisko  asystenta osoby niepełnosprawnej / tłumacza języka migowego / osoby prowadzącej zajęcia:

……………………………………………………………………………………………………

Miesiąc / rok akademicki: …………………………..  /20……..……. / 20 ………..…….

Lp.DataRodzajczynnościIlośćgodzinlekcyjnychPotwierdzeniewykładowcyPodpisstudentaRazem godziny pracy

Podpis studenta

Podpis ………………….

……………………………………………

Data przyjęcia i podpis Pracownika BON

image_pdfimage_print