Informacje dla wykładowców

Każdy student z ograniczoną sprawnością ma prawo samodzielnego, aktywnego, niezależnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia,
w tym – życia akademickiego.

Nie może być traktowany krzywdząco z powodu swojej niepełnosprawności.

Wymaga to od wykładowców Uczelni następujących działań:

  • uwzględniania w procesie dydaktycznym ograniczeń, które wynikają bezpośrednio z jego niepełnosprawności, np. stosowanie większej czcionki w materiałach pisemnych w przypadku studentów niedowidzących.,
  • nie faworyzowania studentów z ograniczoną sprawnością, a tym samym nie odbierać im prawa do równego traktowania, godności
    i autonomii.

Modyfikowanie procesu kształcenia osób niepełnosprawnych poprzez:

  • rozłożenie sesji egzaminacyjnej w czasie
  • wydłużenie czasu trwania egzaminu
  • zmiana formy zaliczenia egzaminu
  • nagrywanie wykładów
  • zwiększenie ilości dopuszczalnej nieobecności na zajęciach

Do pobrania: