Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ – szczegóły

Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ – umowa finansowa KA131

(Szkolnictwo wyższe)

W konkursie wniosków KA131-2021 r. zarówno „wsparcie indywidualne”, jak i dodatkowe środki przyznane w związku trudną sytuacją materialną i/lub z niepełnosprawnością studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę oraz niepełnosprawnością pracowników wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych będą przyznawane ze środków programu Erasmus+.

Zobacz szczegóły (LINK)
Informacje dodatkowe

PRACA I PRAKTYKI

Praktyki

Ruszyła rekrutacja kandydatów na odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy. Oferta praktyk dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie.htm

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 maja br.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Termin praktyk: 3 lipca – 29 września 2023 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00).

W tegorocznej ofercie 5 miejsc dedykowanych jest osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Praca

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację projektu zatrudnieniowego dla osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Tytuł projektu: Od stażu do angażu-aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami z  woj. mazowieckiego

Do projektu zapraszamy:

 • osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • niepracujące,
 • w wieku aktywności zawodowej.

W projekcie oferujemy:

 • 3-miesięczne płatne staże,
 • specjalistyczne kursy zawodowe (komercyjne),
 • wsparcie coacha, doradcy zawodowego, psychologa i innych specjalistów z zakresu rynku pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • warsztaty umiejętności miękkich,
 • pomoc asystenta,
 • zwrot kosztów dojazdu na spotkania, kursy i szkolenia.

Szczegółowe informacje (PDF, 166 kB)
Szkolenia pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych WWSI

Pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni uczelni wzięli udział w następujących szkoleniach:

 • 25-29.01.2021 r. – szkolenia realizowane przez UJ w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. W szkoleniu wzięły udział 3 osoby
 • 17.06.2021 r. – szkolenie prowadzone przez Centrum Kształcenia IDEA: „Wsparcie osób z niepełnosprawnością w szkolnictwie wyższym”. W szkoleniu wzięła udział 1 osoba
 • 8.10.2021 r. – szkolenie prowadzone przez Centrum Kształcenia IDEA: „Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia”. W szkoleniu wzięła udział 1 osoba
 • 21.10.2021 r. – szkolenie prowadzone przez firmę OPTIMA: „Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi” w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier. W szkoleniu wzięło udział 13 osób
 • 4.11.2021 r. – szkolenie prowadzone przez firmę OPTIMA: „Student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym” w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier.
  W szkoleniu wzięło udział 8 osób
 • 20.01.2022 r. – szkolenie prowadzone przez firmę OPTIMA: „Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier. W szkoleniu wzięło udział 17 osób.
 • 23.06.2022 r. – szkolenie prowadzone przez firmę OPTIMA: „Niesłyszący i słabosłyszący studenci – dobre praktyki w organizacji i realizacji procesu dydaktycznego” w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier. W szkoleniu wzięło udział 13 osób.
 • 18.07.2022 r. – instruktaż wdrożenia usługi „migam” w Biurze Spraw Studenckich WWSI oraz w Biurze Rekrutacji WWSI w ramach projektu Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier. W szkoleniu wzięło udział 5 osób.
 • 21–22 września 2022 r. – VII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami, na Wydziale Historii UAM w Poznaniu. W Forum uczestniczyły 2 osoby.
 • 20–21 września 2023 r. – VIII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Auli Maximus Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W Forum uczestniczyła 1 osoba.